Najlepszą metodą przepowiedzenia przyszłośœci jest zaprojektowanie jej.
Alan Kay.

STUDIUM COACHINGU MLC

Kadra Studium Coachingu MLC

Kierownictwo merytoryczne


Mirosława Huflejt-Łukasik

Mirosława Huflejt-Łukasik

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórczyni metody Multi-Level Concept. Coach, trener i konsultant CC Innovation. Twórca i kierownik Studium Coachingu MLC (Multi-Level Coaching), a także studiów podyplomowych Wydziału Psychologii UW „Coaching w organizacji”.

Wspiera klientów w ich zmianach od 1991 roku. Od 1994 roku pracuje z Zarządami firm oraz kluczowymi menedżerami w organizacjach, prowadząc indywidualne szkolenia oraz coaching indywidualny i zespołowy. Zajmuje się także konsultacjami dla firm, przekładając wiedzę i umiejętności na konkretne, praktyczne zastosowania. Wspiera klientów konsultacjami specjalizując się w obszarze zarządzania, zwłaszcza zasobami ludzkimi, w tym pozyskiwaniem odpowiednich pracowników i efektywności ich pracy, rozwiązywaniem problemów, także w obszarze wyznaczania kierunku firmy – wizji i strategii, planowania i wdrażania zmian w organizacji.

Od 1991 roku prowadzi seminaria, warsztaty i treningi, koncentrując się na szkoleniach dla menedżerów. Prowadziła szkolenia dotyczące tworzenia zespołów i kierowania nimi, umiejętności z zakresu komunikowania się, szkolenia dla agencji PR dotyczące wizerunku medialnego oraz liczne szkolenia otwarte o różnorodnej tematyce (m.in. przywództwo, komunikowanie się, motywowanie, radzenie sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach, organizowanie czasu pracy, radzenie sobie ze stresem).

W swojej pracy jest nastawiona przede wszystkim na dostarczanie konkretnych potrzebnych umiejętności oraz wspieranie potencjału istniejącego w ludziach. Zajmujące są dla niej te dziedziny i sytuacje, w których można twórczo zastosować psychologiczne metody dla budowania nowych, lepszych rozwiązań.

Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu. Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF), a także członek Komisji ds. Standardów Szkolenia w tym Stowarzyszeniu oraz przedstawiciel (mentor) tego Stowarzyszenia na Polskę.

Autorka programów i prowadząca zajęcia w ramach studiów podyplomowych. W Uniwersytecie Warszawskim prowadziła zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych Wydziału Psychologii „Coaching wielopoziomowy”, „Coaching w organizacji”, „Psychologia Zarządzania Personelem”, „Psychologia Zachowań Rynkowych”, „Psychologiczne Podstawy Komunikacji Medialnej” oraz w Wydziale Zarządzania „Doradztwo zawodowe”. W SWPS prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Psychologia klienta w marketingu usług”, „Praktyczna psychologia społeczna”, „Metodyka i psychologia zarządzania projektami”. Prowadziła także zajęcia w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN na studiach „Executive Doktor of Business Administration Program”.

Autorka badań i artykułów naukowych z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej i osobowości, a także artykułów popularyzujących coaching. Laureatka nagrody indywidualnej II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za monografię „Ja i procesy samoregulacji – różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi”, dwóch a także dwóch nagród zespołowych I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za publikacje w podręczniku akademickim „Psychoterapia” i nagrody zespołowej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za współautorstwo książki „Nastrój. Modele, geneza, funkcje”.

Zespół coachów-trenerów


Krzysztof Pawlik

Krzysztof PawlikCoach, trener, konsultant. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Magister ds. zarządzania potencjałem społecznym firmy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany coach ICF oraz ICC. Trener 5-tego stopnia EQF w Szkole Trenerów (Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego). Uczestnik Studium Coachingu MLC (Multi-Level Coaching).

Od początku pracy zawodowej związany z zarządzaniem ludźmi i ich rozwojem. Obecnie – trener, konsultant, moderator oraz coach wewnętrzny w jednej z międzynarodowych korporacji.
Zajmuje się głównie realizacją projektów związanych z rozwojem organizacji, a co się z tym wiąże, podnoszeniem kompetencji ludzi oraz zwiększeniem efektywności pracy.

Jako coach posiada
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu coachingu indywidualnego oraz zespołowego, wspieraniu klientów w procesach zmian w organizacji, budowaniu współpracy w zespołach, integracji nowej kadry kierowniczej, budowaniu relacji jako coach wewnętrzny organizacji oraz prowadzeniu szkoleń miękkich z elementami coachingu.

W swojej pracy poszukuje nieustannie lepszych i efektywniejszych rozwiązań. Wierzy w każdą osobę oraz posiadane przez nią zasoby. Jest przekonany, iż kluczowym czynnikiem w osiąganiu przez firmę znaczącej pozycji na rynku jest inwestowanie w rozwój pracowników – przede wszystkim metodą coachingu.

Współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych “Coaching w organizacji” dotyczące technik twórczego myślenia oraz coachingu – zarówno indywidualnego, jak i zespołowego.


Piotr Pawłowski

Piotr PawłowskiCoach, trener i konsultant CC Innovation. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Certyfikowany coach MLC. Ukończył dwuletni kurs z zakresu wspierania rozwoju psychologicznego ludzi przy Ośrodku „Synapsis”. Certyfikat Mistrza NLP zdobył w Polskim Instytucie NLP. Absolwent  Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Współpracował z Warszawską Grupą Konsultingową Sp. z o. o. jako konsultant, członek zespołu prowadzącego audyty menedżerskie oraz kierownik projektu badań satysfakcji pracowniczej.

Od kilku lat prowadzi coaching w organizacjach. Z menadżerami różnych szczebli pracował nad rozwojem konkretnych umiejętności menedżerskich, zarządzaniem emocjami, autoprezentacją. Z zespołami pracował nad rozwiązywaniem konfliktów, optymalizacją współpracy, tworzeniem wspólnej wizji.  W coachingu osobistym wspierał klientów w procesie zmian życiowych, planowaniu ścieżki kariery, radzeniu sobie ze stresem.

Jako trener prowadzi szkolenia poświęcone nawiązywaniu kontaktu, przywództwu, asertywności, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej w sytuacjach problemowych, inteligencji emocjonalnej.

W pracy z ludźmi nastawiony na wsparcie w poszukiwaniu nowych perspektyw i naukę umiejętności. Pamięta o sile pozytywnych emocji.

Pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie otworzył przewód doktorski. Prowadzi zajęcia dla studentów specjalizacji „Psychoterapia” oraz warsztaty na studiach podyplomowych  „Coaching w organizacji jak i zajęcia na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji” oraz „Psychologia zarządzania personelem”. Współpracował również ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej jako wykładowca i trener, m.in. prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych „Metodyka i psychologia zarządzania projektami”.


Benedykt Peczko

Benedykt PeczkoCoach, trener i konsultant CC Innovation. Absolwent kierunku Psychologia na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego).

Od 1985 r. zajmuje się indywidualną i grupową pomocą psychologiczną, a od 1991 r. organizuje i prowadzi warsztaty, treningi i kursy, adresowane do różnych grup zawodowych oraz coaching indywidualny i zespołowy dla przedstawicieli firm.

W ramach prowadzonego przez siebie coachingu (w tym coaching zespołowy) współpracował z właścicielami małych i średnich firm, kadrą kierowniczą i członkami zarządów.

Tematyka prowadzonych przez niego szkoleń dla organizacji i przedsiębiorstw obejmowała m.in. komunikowanie się, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, metody sprzedaży, obsługę klienta, ustalanie celów i misji firmy, komunikację medialną, treningi antystresowe, psychologię zarządzania, metody efektywnego uczenia się i twórczego rozwiązywania problemów oraz inne.Oprócz kursów dla przedsiębiorstw prowadził również szkolenia dla organizacji budżetowych i rządowych. Prowadził szkolenia na Litwie, w Chorwacji, Rumunii i Republice Południowej Afryki.

W pracy nastawiony jest na odkrywanie i uaktywnianie wewnętrznych zasobów osób, którym pomaga. Kieruje się dewizą Miltona Ericksona, który mawiał:, „Jeśli możesz dokonać zmiany szybciej, łatwiej i przyjemniej, do zrób to szybciej, łatwiej i przyjemniej”.

Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF), a także członek Komisji ds. Standardów Szkolenia w tym Stowarzyszeniu oraz przedstawiciel (mentor) tego Stowarzyszenia na Polskę. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Brał udział w przygotowaniu rejestracji Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu od momentu powstania Izby do 2014 roku. Współautor systemu akredytacji coachów, superwizorów, programów szkoleniowych i szkół coachingu obowiązującego w Izbie Coachingu.

Współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (w przeszłości również z Uniwersytetem im. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie).


Janina Węgrzecka-Giluń
Janina Węgrzecka-Giluń

Coach, trener i konsultant CC Innovation. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła Studium Działań Twórczych doskonalące kompetencje z zakresu kierowania procesem twórczym w grupach. Mistrz NLP.

Specjalista do spraw autoprezentacji i budowania wizerunku firmy oraz komunikacji i współpracy z mediami. Specjalista ds. zarządzania zasobami w procesie uruchamiania zmiany w zgodzie z działaniami i relacją wewnętrzną systemu firmy. Doświadczony specjalista zajmujący kierownicze stanowiska w różnych agencjach rządowych w zakresie edukacji i zdrowia publicznego oraz zarządzania zasobami człowieka.

Od 2010 roku prowadzi coaching indywidualny i zespołowy. Jako coach wspiera menedżerów w procesach decyzyjnych, w tworzeniu efektywnych i jednocześnie ekologicznych strategii działania rozwijających potencjał indywidualny i grupowy.  W coachingu personalnym, dodatkowo jako specjalista terapii uzależnień, posiada szczególnie doświadczenie  w pracy z kryzysami  wynikającymi z wypalenia zawodowego, destrukcyjnego wpływu stresu oraz  utraty kontroli nad zarządzaniem sobą w czasie i swoimi emocjami. Kryzysy te w efekcie mogą prowadzić do różnych zachowań ryzykownych obecnie często występujących wśród kadry menedżerskiej w organizacjach jak: pracoholizm, nadużywanie środków psychoaktywnych, nałogowy hazard, uzależnienie od Internetu, kompulsywne jedzenie itp. Indywidualny coaching w tym zakresie pozwala odzyskać samosterowność w życiu osobistym i zawodowym. Zyskanie nowej perspektywy wynikającej z umiejętności stabilnego i świadomego zarządzania sobą i swoim życiem zawodowym pozwala podejmować racjonalne decyzje, lepiej planować czas pracy i skuteczniej osiągać cele biznesowe.

Jest również realizatorką wielu programów szkoleniowych w zakresie rozwoju tożsamości jednostek i organizacji, obejmujących poczucie sensu roli i misji w odniesieniu do wizji firmy. Prowadzi treningi grupowe, warsztaty z komunikacji, motywacji i zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów, inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie z zachowaniami ryzykownymi.

W swojej pracy nastawiona jest na integrowanie wartości osobistych z wizją i misją rozwoju zawodowego, jako kluczowej umiejętności spójnego łączenia zasobów, pozwalających na pełną realizację siebie.

Współpracuje z  Wydziałem Psychologii UW prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji”. Redaktor naczelna miesięcznika Remedium, pisma poświęconego budowaniu wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych związanych z zachowaniami ryzykownymi.

Konrad Wilk
Konrad Wilk

Coach, trener i konsultant CC Innovation. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Marketingu i zarządzania Akademii Koźmińskiego. Certyfikowany Coach MLC. Certyfikowany trener coachingu grupowego. Akredytowany coach i oficjalny mentor ICF (International Coach Federation).

Od 2009 roku prowadzi coaching dla kadry menedżerskiej. Wspiera właścicieli i menedżerów w poszukiwaniach efektywnych rozwiązań, skutecznych strategii działania i komunikacji z rynkiem, specjalizacji, nisz rynkowych, oraz towarzyszy we wprowadzaniu ich w życie. Często prowadzi klientów przez złożony proces budowania marki osobistej, identyfikowania osobistego potencjału, odkrywania osobistej wyjątkowości, misji i wizji. Przykłada uwagę do takich aspektów osobowości, jak autentyczność, wyjątkowość, konsekwencja, kształtowanie pewności siebie, zdolności komunikacyjnych, zaufania, szacunku i atrakcyjności w kontekście osobistym i zawodowym. Pracuje z osobami, które znajdują się na zakręcie życiowym, bądź na granicy etapów życia (ukończenie studiów, zmiana pracy, branży, kryzys wieku średniego, rozwód, zwolnienie, zakładanie firmy, awans, wypalenie zawodowe itp.)

Prowadzi m.in. warsztaty z komunikowania się,  motywacji, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu itp.

W swojej pracy realizuje swoją pasję, którą są ludzie oraz wspieranie ich rozwoju, co w konsekwencji daje wynik na poziomie organizacji.

Pisuje i publikuje w prasie lifestylowej i biznesowej liczne artykuły poświęcone tematyce coachingowej i kreowaniu świadomej marki osobistej. Stały ekspert magazynu „Sukces”  do spraw rozwoju osobistego i coachingu w biznesie

Grzegorz Zawiłowski
Grzegorz Zawiłowski

Coach, trener i konsultant CC Innovation. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Absolwent Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Przedsiębiorca, praktyk sprzedaży i ekspert ds. obsługi klienta. Certyfikowany Coach MLC.

Coachingiem zajmuje się od 2009 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z zagadnieniami zawodowymi, jak i osobistymi. Specjalizuje się w coachingu kariery, podnoszeniu kompetencji w komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, budowaniu relacji i rozwiązywaniu konfliktów. Wspiera swoich klientów w tworzeniem wizji rozwoju, planowaniu i osiąganiu celów. Wdraża metody coachingowe jako wsparcie procesu kształcenia żeglarzy. W pracy coachingowej zwraca dużą uwagę na komfort klienta, jego wewnętrzną spójność i zachowanie harmonii między aspektami życia osobistego i zawodowego.

Współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych "Coaching w organizacji". Prowadzi również warsztaty w ramach studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Psychologia sprzedaży i marketingu".

W swojej pracy kieruje się zasadą: "Jeśli uważasz, że coś jest niemożliwe, nie przeszkadzaj osobie, która właśnie to robi".

HOME      MULTI-LEVEL COACHING      STUDIUM COACHING MLC      OPINIE      KONTAKT         { FACEBOOK      GOOGLE+ }    COPYRIGHT © CC INNOVATION
Created by Eskarina