Janina Węgrzecka-Giluń

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION

Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła Studium Działań Twórczych doskonalące kompetencje z zakresu kierowania procesem twórczym w grupach. Mistrz NLP.

Specjalista do spraw autoprezentacji i budowania wizerunku firmy oraz komunikacji i współpracy z mediami. Specjalista ds. zarządzania zasobami w procesie uruchamiania zmiany w zgodzie z działaniami i relacją wewnętrzną systemu firmy. Doświadczony specjalista zajmujący kierownicze stanowiska w różnych agencjach rządowych w zakresie edukacji i zdrowia publicznego oraz zarządzania zasobami człowieka.

Od 2010 roku prowadzi coaching indywidualny i zespołowy. Jako coach wspiera menedżerów w procesach decyzyjnych, w tworzeniu efektywnych i jednocześnie ekologicznych strategii działania rozwijających potencjał indywidualny i grupowy.  W coachingu personalnym, dodatkowo jako specjalista terapii uzależnień, posiada szczególnie doświadczenie  w pracy z kryzysami  wynikającymi z wypalenia zawodowego, destrukcyjnego wpływu stresu oraz  utraty kontroli nad zarządzaniem sobą w czasie i swoimi emocjami. Kryzysy te w efekcie mogą prowadzić do różnych zachowań ryzykownych obecnie często występujących wśród kadry menedżerskiej w organizacjach jak: pracoholizm, nadużywanie środków psychoaktywnych, nałogowy hazard, uzależnienie od Internetu, kompulsywne jedzenie itp. Indywidualny coaching w tym zakresie pozwala odzyskać samosterowność w życiu osobistym i zawodowym. Zyskanie nowej perspektywy wynikającej z umiejętności stabilnego i świadomego zarządzania sobą i swoim życiem zawodowym pozwala podejmować racjonalne decyzje, lepiej planować czas pracy i skuteczniej osiągać cele biznesowe.

Jest również realizatorką wielu programów szkoleniowych w zakresie rozwoju tożsamości jednostek i organizacji, obejmujących poczucie sensu roli i misji w odniesieniu do wizji firmy. Prowadzi treningi grupowe, warsztaty z komunikacji, motywacji i zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów, inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie z zachowaniami ryzykownymi.

W swojej pracy nastawiona jest na integrowanie wartości osobistych z wizją i misją rozwoju zawodowego, jako kluczowej umiejętności spójnego łączenia zasobów, pozwalających na pełną realizację siebie.

Współpracuje z  Wydziałem Psychologii UW prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji”. Redaktor naczelna miesięcznika Remedium, pisma poświęconego budowaniu wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych związanych z zachowaniami ryzykownymi.