Rodzaje coachingu

Niezależnie od rodzaju coachingu, zasady pracy coacha pozostają takie same. Różne są  natomiast wykorzystywane narzędzia oraz metody.


Coaching członków zarządów

Adresowany do kluczowych menedżerów, dyrektorów i prezesów. Doskonali umiejętności radzenia sobie z trudnościami w obszarze prowadzonego biznesu, dostarcza narzędzi pomagających w rozwijaniu organizacji. Wzmacnia kreatywność, pomaga skutecznie wdrażać plany, efektywnie realizować zadania i wprowadzać zmiany w organizacji.


Coaching zawodowy

Dotyczy rozwoju zawodowego, wsparcia w realizacji zarówno firmowych wyzwań, jak też bieżących zadań. Służy doskonaleniu umiejętności, zmianie przekonań i postaw na te, które są potrzebne do dalszego rozwoju kariery. Może być realizowany zarówno jako coaching dla menedżerów, jak i dla osób na innych stanowiskach.


Coaching ścieżki zawodowej

(career coaching)

To wspieranie osoby w wyborze kierunku rozwoju zawodowego. Jest stosowany, gdy potrzebne jest określenie nowych obszarów pracy, a w tym kontekście również mocnych stron i ewentualnych ograniczeń pracownika. Może dotyczyć np. przygotowania do awansu lub wsparcia na nowym stanowisku.


Coaching zespołu

Służy rozwojowi potencjału jego uczestników w formie pracy zespołowej. Wykorzystywany jest potencjał wszystkich członków zespołu i ich doświadczenie. Może służyć lepszej realizacji zadań, radzeniu sobie z trudną, konfliktową sytuacją, wsparciu przy konkretnym projekcie czy przeprowadzaniu zmian w firmie.


Coaching grupowy

Jest to połączenie formuły warsztatu z formułą coachingu. Program spotkania, czy cyklu spotkań w ramach coachingu grupowego, jest poświęcony wybranemu, określonemu tematowi. Jest  zaprojektowany jako warsztat rozwojowy z miejscem na indywidualną pracę każdego uczestnika nad swoim celem.


Coaching życiowy, osobisty

(life coaching)

Dotyczy osobistej sfery życia klienta. Koncentruje się na poprawie jego funkcjonowania w życiu codziennym, na rozwoju osobistym. Celem może być też zbudowanie lepszych relacji z bliskimi (przyjaciółmi, rodziną), przejście do nowego etapu w życiu w związku z nową rolą (rodzicielstwo, zmiana zainteresowań zawodowych), itp.


Coaching sportowy

(sports coaching)

Zajmuje się rozwojem zawodników sportowych. Celem jest rozwinięcie u klienta m.in. głębokiego czucia ciała, zdolności koncentracji, zarządzania emocjami, zdolności do otwartości, umiejętności wizualizacji. Dotyczy umiejętności prawidłowego definiowania celów oraz ich osiągania, a także pokonywania barier i trudności.