Program Studium Coachingu Zespołów i Grup MLC

WYKŁAD

COACHING ZESPOŁÓW I GRUP – METODA, FUNKCJE, UWARUNKOWANIA – 3 h

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania zespołów i grup.  Przedstawione zostanie podejście wielopoziomowe (Multi-Level Coaching, MLC). Pokazane zostanie jakim celom może służyć coaching zespołów i grup, jakie są jego uwarunkowania i wyznaczniki jego skuteczności.

 1. Definicje coachingu zespołów i grup.   .
 2. Wykorzystanie poszczególnych rodzajów  coachingu w kontekście różnych kontekstów zawodowych i rozwojowych.
 3. Różne formy wspierania grup i zespołów – zadania i kompetencje prowadzącego.
 4. Funkcje coachingu  grup i zespołów   w organizacji, czyli potencjalne cele coachingu z perspektywy firmy.
 5. Kiedy przestać szkolić a rozpocząć coaching, czyli efektywny cykl rozwoju zasobów ludzkich w organizacji.
 6. Uwarunkowania coachingu –  grupa, zespół, organizacja jako system.

TRENING INTERPERSONALNY – 30 h

Własne doświadczenie funkcjonowania w grupie, pozwalające poznać siebie w oczach innych oraz swoje funkcjonowanie w sytuacjach grupowych.


WARSZTAT

DYNAMIKA GRUPY – 10h

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy i umiejętności jej stosowania, aby zrozumieć procesy zachodzące w grupach, potrafić na nie oddziaływać. Odwołanie się podczas tych zajęć do  własnego doświadczenia z  treningu interpersonalnego pozwoli na spojrzenie systematyczne na poszczególne zjawiska zachodzące w grupie.

 • Grupa czym jest i „jak działa”
 • Procesy grupowe i ich dynamika
 • Role i zachowania grupowe
 • Fazy powstawania grupy i zespołu
 • Rola emocji, fizjologii i aktywności uczestników, oraz jak je modyfikować
 • „Chyba na pewno wszystko jest w porządku”, czyli jak rozpoznać „ukrytą agendę” w grupie
 • „Tak, ale…”, czyli o „grach” i „anty-grach”
 • „Gdy zaczynają się kłócić”, czyli jak sobie radzić z trudnościami interpersonalnymi w grupie

WARSZTAT

KOMPETENCJE W PRACY Z GRUPAMI I  ZESPOŁAMI – 40h

Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć grupowych, oddziaływania na audytorium i kierowania procesami grupowymi.

Role trenera i coacha a rola lidera

 • Poziomy logiczne w pracy trenera i coacha
 • Mikroprzywództwo – umiejętności

Komunikacja niewerbalna a wpływ na grupę

„Sokole oko”, czyli rozwijanie spostrzegawczości i reaktywności w relacjach z jednostką i grupą

 • Autoprezentacja
 • Budowanie kontaktu i wpływ na grupę
 • Rozpoznawanie nieformalnych liderów  i ich znaczenie w grupie

Komunikacja werbalna i strukturalizowanie treści

Kto? Co? Jak? Dlaczego?”, czyli o wielopoziomowości

 • Jak organizować i przekazywać treści
 • Jak uruchamiać motywację i aktywizować grupę
 • „Nie tylko odpowiedź”, czyli jak wykorzystać pytania

Złożone oddziaływania – świadomość i nieświadomość jak na nie oddziaływać

 • Organizowanie przestrzeni do pracy
 • Warunkowanie (kotwiczenie) w pracy z grupami
 • „Wszystkimi zmysłami”, czyli  zasady i metody komunikacji i prezentacji multisensorycznej
 • „Jak w transie”, czyli zmienione stany umysłu i jak je spożytkować
 • „To mi przypomina pewną historię…”, czyli metafory, przypowieści i anegdoty oraz ich rola w procesie
 • Rozwijanie elastyczności i ekspresywności prowadzącego

Uczestnik – co dobrze jest o nim wiedzieć

 • Strategie przetwarzania informacji (metaprogramy) a ich rola w procesie coachingu i szkolenia
 • Techniki osiągania optymalnego stanu psycho-fizycznego uczestników
 • “Wszystko w swoim czasie”, czyli o ultra-dobowych rytmach pracy umysłu.

Kompetencje radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 • Budowanie kontaktu i komunikowanie się  w sytuacji konfliktowej
 • Rodzaje konfliktu a sposoby reakcji
 • Sposoby radzenia sobie z nadmierną krytyką
 • Neutralizowanie agresji

SEMINARIUM

PROJEKT COACHINGU I MENTOR-COACHINGU W ORGANIZACJI, KONTRAKT, ZASADY ETYCZNE

– 14 h

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat zawierania kontraktu psychologicznego  z klientem oraz realizacji projektów – coachingu (indywidualnego, zespołu, grupowego), mentor-coachingu w organizacji. Omówione zostaną ważne elementy kontraktu, zawieranego na początku coachingu/ mentoringu, jego związek z zasadami etycznymi i wpływ na skuteczność realizacji coachingu/ mentoringu.
W ramach zajęć dyskutowana będzie postawa coacha i mentor-coacha, zgodna z zasadami etycznymi, na podstawie przykładów i studiów przypadków. Wskazane zostaną kryteria wypracowania rozwiązań w przypadku dylematów etycznych. Ważną, omawiana kwestią będzie także przygotowanie i wdrożenie projektu coachingu w organizacji. Przedstawione zostaną poszczegolne etapy i elementy przygotowania, realizacji i oceny projektu coachingu czy mentoringu.
1. W ramach zasad etycznych w coachingu i mentor-coachingu omówione zostanie:
– zachowanie granic między pełnionymi rolami,
– respektowanie zasady świadomego i dobrowolnego uczestniczenia klienta w coachingu,
– konflikty interesów,  dobro klienta a dobro organizacji,
– przestrzeganie tajemnicy zawodowej,
– kompetencje i ograniczenia coacha.
2. Elementy kontraktu z klientem.
3. Specyfika zawierania kontraktu z klientem coachingu i mentor-coachingu oraz umowy we współpracy z firmą.
4. Specyfika coachingu wewnętrznego w organizacji.
5. Przygotowanie i kontrakt w coachingu zespołu i coachingu grupowym.
6. Wyzwania i ograniczenia towarzyszące efektywnemu wdrażaniu coachingu i mentoringu w organizacji.
7. Organizacja procesu coachingu i mentoringu w firmie (m.in. wybór coacha czy mentora, komunikowanie procesu coachingu i mentoringu, raportowanie, ocena wyników coachingu i mentoringu).


TRENING

NARZĘDZIOWNIK TRENERA – 40h

Celem treningu jest poznanie elementów składających się na szkolenie a następnie trenowanie ich realizacji, czyli projektowanie i prowadzenie fragmentów szkolenia pod superwizją i z mentoringiem.

 • Etapy uczenia się
 • Elementy struktury szkolenia
 • „Kontakt, kontrakt, kontekst”, czyli jak rozpoczynać szkolenie
 •  „Siła modeli”, czyli jak opracować i przekazać wiedzę teoretyczną
 •  „Siła przykładu”, czyli o zastosowaniu porównań, przykładów i analiz przypadków.
 •  „Od słowa do czynu”, czyli zasady doboru i przygotowywania ćwiczeń.
 •  „Zrób to sam”, czyli znaczenie i rodzaje szkoleniowych zadań domowych.
 •  „Bridging”, czyli o sposobach płynnego przechodzenia do kolejnych części szkolenia.
 • „Integracja i pomost w przyszłość”, czyli jak zakończyć szkolenie

WARSZTAT

COACHING ZESPOŁU – 60h

Cykl warsztatów, których  celem jest dostarczenie narzędzi do pracy w kluczowych tematach coachingu zespołu.


WARSZTAT

BUDOWANIE ZESPOŁU – 20 h

 • Zasady budowania zespołu i kolejność działań
 • Jak dobrać ludzi do zespołu
 • Strategie przetwarzania informacji (metaprogramy) i  ich wpływ na wykonywanie zadań i komunikowanie się w zespole
 • Wizja element budujący tożsamość i motywację wsparcie w jej tworzeniu
 • Wartości, poszukiwanie wspólnych dla zespołu, element rekrutacji i motywowania
 • Przekonania uruchamianie wspierających, modyfikacja ograniczających

WARSZTAT

PRACA Z KONFLIKTEM – 20 h

 • Zjawisko, typy, dynamika konfliktu
 •  Zasady pracy w roli mediatora
 • Typowe zjawiska poznawcze i społeczne w konflikcie
 • Strategie radzenia sobie z konfliktami
 • Strategia współpracy – rozwiązywanie konfliktu
 • Symulacje sesji coachingu poświęconemu pracy z konfliktem

WARSZTAT

WSPIERANIE  W PROCESIE ZMIAN – 20 h

 • Zmiana – jej wpływ na emocje, motywację osób zaangażowanych w zmianę
 • Szczególna rola liderów w kontekście  zmian
 • Zmiana – jej wpływ na współpracę w zespole
 • Kogo i jak wspieramy przez coaching w kontekście zmian w organizacji.
 • Planowanie zmian
 • Komunikowanie zmian
 • Obawy i przekonania na temat zmiany
 • Budowanie zaangażowania i  motywacji
 • Przeciwdziałanie i radzenie sobie z obiekcjami
 • Wsparcie w tworzeniu nowych strategii realizacji zadań

WARSZTAT

PROJEKTOWANIE PROGRAMÓW ORAZ INTEGRACJA – 20 h

Celem warsztatu jest poznanie strategii planowania oddziaływań grupowych (szkoleń/coachingu) oraz integracja i wzmocnienie zasobów w nowej roli zawodowej.

1. Strategie  przygotowywanie projektów

2. Praca nad projektem

3. Integracja i zasoby w roli coacha czy trenera

 • Odkrywanie źródła zasobów
 • Misja roli
 • Doświadczenie wewnętrznego centrum, czyli jak oprzeć się na samym sobie
 • Spójność  w roli

TRENING

PROWADZENIE COACHINGU GRUPOWEGO/ZESPOŁU – 30 h

W ramach zajęć prowadzony będzie coaching grupowy/zespołu pod superwizją.


PRAKTYKA POD SUPERWIZJĄ

Uczestnik ma za zadanie przeprowadzić pod superwizja dwa odmienne procesy: coachingu grupowego i coachingu zespołu. W ramach praktyki pod superwizją przygotowuje programy a następnie nagranie (bądź fragmenty) prowadzonych procesów: coachingu grupowego i coachingu zespołu. Ponadto przygotowuje dwa całościowe studia przypadków: coachingu grupowego i coachingu zespołu.

Superwizja: 18 godzin zegarowych (24 dydaktyczne) – w tym 8 godz. zegarowych  indywidualnie i 9 godzin grupowo.


Opcjonalnie jako dodatkowy moduł praktyki możliwe jest współprowadzenie procesu coachingu grupowego czy coachingu zespołu wraz  z superwizorem CCI, a także możliwa jest superwizja obserwująca procesu coachingu grupowego czy coachingu zespołu przez superwizora CCI.