Projekt coachingu w organizacji, kontrakt, zasady etyczne

Seminarium – 14 h

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat zawierania kontraktu psychologicznego  z klientem oraz realizacji projektu coachingu w organizacji. Omówione zostaną ważne elementy kontraktu, zawieranego na początku coachingu, jego związek z zasadami etycznymi i wpływ na skuteczność realizacji coachingu.
W ramach zajęć dyskutowana będzie postawa coacha, zgodna z zasadami etycznymi, na podstawie przykładów i studiów przypadków. Wskazane zostaną kryteria wypracowania rozwiązań w przypadku dylematów etycznych. Ważną, omawiana kwestią będzie także przygotowanie i wdrożenie projektu coachingu w organizacji. Przedstawione zostaną poszczegolne etapy i elementy przygotowania, realizacji i oceny projektu coachingu.
1. W ramach zasad etycznych w coachingu omówione zostanie:
ï zachowanie granic między pełnionymi rolami,
ï respektowanie zasady świadomego i dobrowolnego uczestniczenia klienta w coachingu,
ï konflikty interesów,  dobro klienta a dobro organizacji,
ï przestrzeganie tajemnicy zawodowej,
ï kompetencje i ograniczenia coacha.
2. Elementy kontraktu z klientem coachingu.
3. Specyfika zawierania kontraktu z klientem coachingu  i umowy we współpracy z firmą.
4. Specyfika coachingu wewnętrznego w organizacji.
5. Przygotowanie i kontrakt w coachingu zespołu i coachingu grupowym.
6. Wyzwania i ograniczenia towarzyszące efektywnemu wdrażaniu coachingu w organizacji.
7. Organizacja procesu coachingu w firmie (m.in. wybór coacha, komunikowanie procesu coachingu, raportowanie, ocena wyników coachingu).