Projekt coachingu i mentor-coachingu w organizacji, kontrakt, zasady etyczne

Seminarium – 14 h

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat zawierania kontraktu psychologicznego  z klientem oraz realizacji projektów – coachingu (indywidualnego, zespołu, grupowego), mentor-coachingu w organizacji. Omówione zostaną ważne elementy kontraktu, zawieranego na początku coachingu/ mentoringu, jego związek z zasadami etycznymi i wpływ na skuteczność realizacji coachingu/ mentoringu.
W ramach zajęć dyskutowana będzie postawa coacha i mentor-coacha, zgodna z zasadami etycznymi, na podstawie przykładów i studiów przypadków. Wskazane zostaną kryteria wypracowania rozwiązań w przypadku dylematów etycznych. Ważną, omawiana kwestią będzie także przygotowanie i wdrożenie projektu coachingu w organizacji. Przedstawione zostaną poszczegolne etapy i elementy przygotowania, realizacji i oceny projektu coachingu czy mentoringu.
1. W ramach zasad etycznych w coachingu i mentor-coachingu omówione zostanie:
– zachowanie granic między pełnionymi rolami,
– respektowanie zasady świadomego i dobrowolnego uczestniczenia klienta w coachingu,
– konflikty interesów,  dobro klienta a dobro organizacji,
– przestrzeganie tajemnicy zawodowej,
– kompetencje i ograniczenia coacha.
2. Elementy kontraktu z klientem.
3. Specyfika zawierania kontraktu z klientem coachingu i mentor-coachingu oraz umowy we współpracy z firmą.
4. Specyfika coachingu wewnętrznego w organizacji.
5. Przygotowanie i kontrakt w coachingu zespołu i coachingu grupowym.
6. Wyzwania i ograniczenia towarzyszące efektywnemu wdrażaniu coachingu i mentoringu w organizacji.
7. Organizacja procesu coachingu i mentoringu w firmie (m.in. wybór coacha czy mentora, komunikowanie procesu coachingu i mentoringu, raportowanie, ocena wyników coachingu i mentoringu).