Program Studium Trenerskiego i Dynamiki Grup MLC

TRENING INTERPERSONALNY – 30 h

Własne doświadczenie funkcjonowania w grupie, pozwalające poznać siebie w oczach innych oraz swoje funkcjonowanie w sytuacjach grupowych.


WARSZTAT

DYNAMIKA GRUPY – 10h

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy i umiejętności jej stosowania, aby zrozumieć procesy zachodzące w grupach, potrafić na nie oddziaływać. Odwołanie się podczas tych zajęć do  własnego doświadczenia z  treningu interpersonalnego pozwoli na spojrzenie systematyczne na poszczególne zjawiska zachodzące w grupie.

 • Grupa czym jest i „jak działa”
 • Procesy grupowe i ich dynamika
 • Role i zachowania grupowe
 • Fazy powstawania grupy i zespołu
 • Rola emocji, fizjologii i aktywności uczestników, oraz jak je modyfikować
 • „Chyba na pewno wszystko jest w porządku”, czyli jak rozpoznać „ukrytą agendę” w grupie
 • „Tak, ale…”, czyli o „grach” i „anty-grach”
 • „Gdy zaczynają się kłócić”, czyli jak sobie radzić z trudnościami interpersonalnymi w grupie

WARSZTAT

KOMPETENCJE W PRACY Z GRUPAMI I  ZESPOŁAMI – 40h

Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć grupowych, oddziaływania na audytorium i kierowania procesami grupowymi.

Role trenera i coacha a rola lidera

 • Poziomy logiczne w pracy trenera i coacha
 • Mikroprzywództwo – umiejętności

Komunikacja niewerbalna a wpływ na grupę

„Sokole oko”, czyli rozwijanie spostrzegawczości i reaktywności w relacjach z jednostką i grupą

 • Autoprezentacja
 • Budowanie kontaktu i wpływ na grupę
 • Rozpoznawanie nieformalnych liderów  i ich znaczenie w grupie

Komunikacja werbalna i strukturalizowanie treści

Kto? Co? Jak? Dlaczego?”, czyli o wielopoziomowości

 • Jak organizować i przekazywać treści
 • Jak uruchamiać motywację i aktywizować grupę
 • „Nie tylko odpowiedź”, czyli jak wykorzystać pytania

Złożone oddziaływania – świadomość i nieświadomość jak na nie oddziaływać

 • Organizowanie przestrzeni do pracy
 • Warunkowanie (kotwiczenie) w pracy z grupami
 • „Wszystkimi zmysłami”, czyli  zasady i metody komunikacji i prezentacji multisensorycznej
 • „Jak w transie”, czyli zmienione stany umysłu i jak je spożytkować
 • „To mi przypomina pewną historię…”, czyli metafory, przypowieści i anegdoty oraz ich rola w procesie
 • Rozwijanie elastyczności i ekspresywności prowadzącego

Uczestnik – co dobrze jest o nim wiedzieć

 • Strategie przetwarzania informacji (metaprogramy) a ich rola w procesie coachingu i szkolenia
 • Techniki osiągania optymalnego stanu psycho-fizycznego uczestników
 • “Wszystko w swoim czasie”, czyli o ultra-dobowych rytmach pracy umysłu.

Kompetencje radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 • Budowanie kontaktu i komunikowanie się  w sytuacji konfliktowej
 • Rodzaje konfliktu a sposoby reakcji
 • Sposoby radzenia sobie z nadmierną krytyką
 • Neutralizowanie agresji

TRENING

NARZĘDZIOWNIK TRENERA – 40h

Celem treningu jest poznanie elementów składających się na szkolenie a następnie trenowanie ich realizacji, czyli projektowanie i prowadzenie fragmentów szkolenia pod superwizją i z mentoringiem.

 • Etapy uczenia się
 • Elementy struktury szkolenia
 • „Kontakt, kontrakt, kontekst”, czyli jak rozpoczynać szkolenie
 •  „Siła modeli”, czyli jak opracować i przekazać wiedzę teoretyczną
 •  „Siła przykładu”, czyli o zastosowaniu porównań, przykładów i analiz przypadków.
 •  „Od słowa do czynu”, czyli zasady doboru i przygotowywania ćwiczeń.
 •  „Zrób to sam”, czyli znaczenie i rodzaje szkoleniowych zadań domowych.
 •  „Bridging”, czyli o sposobach płynnego przechodzenia do kolejnych części szkolenia.
 • „Inte-gracja i pomost w przyszłość”, czyli jak zakończyć szkolenie

SEMINARIUM

ZBIERANIE POTRZEB I PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTU DLA ORGANIZACJI – 10 h

Celem szkolenia jest  zapoznanie się z procesem zbierania potrzeb w organizacji, sposobami ustalania celów organizacji przekładających się na cele szkoleniowe. Poruszane będą kwestie związane z ustalaniem  współpracy z firmą przy danym  projekcie.

 • Adekwatnie, użytecznie, realistycznie, czyli precyzyjne formułowanie celów i rodzaju szkolenia
 • Kontrakt trenerski
 • Projekty szkoleniowe we współpracy z organizacją
 • Zbieranie potrzeb szkoleniowych
 • Kiedy przestać szkolić a rozpocząć coaching czyli efektywny cykl rozwoju zasobów ludzkich w organizacji.
 • Motywacja – co trzeba wiedzieć, by zrozumieć klienta i proces.
 • „Post factum”, czyli jak dokonać ewaluacji szkolenia i jego efektów.

WARSZTAT

PROJEKTOWANIE PROGRAMÓW ORAZ INTEGRACJA – 20 h

Celem warsztatu jest poznanie strategii planowania oddziaływań grupowych (szkoleń/coachingu) oraz integracja i wzmocnienie zasobów w nowej roli zawodowej.

1. Strategie  przygotowywanie projektów

2. Praca  nad projektem

3. Integracja i zasoby w  roli coacha czy trenera

 • Odkrywanie źródła zasobów
 • Misja roli
 • Doświadczenie wewnętrznego centrum, czyli jak oprzeć się na samym sobie
 • Spójność  w roli

PRAKTYKA POD SUPERWIZJĄ

Uczestnik przygotowuje pod superwizją program dwóch szkoleń a następnie  nagrywa jedno z nich (bądź jego fragmentu). Ponadto przygotowuje studium przypadku całościowego programu szkoleniowego od zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych poprzez proces realizacji, po ewaluację końcową.

Superwizja: 5 godzin zegarowych (6  dydaktycznych) – w tym 2 godz. zegarowa  indywidualnie i 3 godziny grupowo.

Opcjonalnie jako dodatkowy moduł praktyki możliwa jest superwizja obserwująca procesu szkoleniowego przez superwizora CCI.