Kodeks etyczny coacha MLC

  1. Wspierać zdrowie i dobrostan moich klientów oraz zawsze przedkładać ich interesy i dobro publiczne ponad moje własne.
  2. Wykorzystywać metody i wiedzę na temat wywierania wpływu jedynie dla dobra klienta, do rozwiązywania jego problemów oraz realizacji jego celów.
  3. Dbać o ekologię zmiany realizowanej przez osobę korzystającą z mojej pomocy, tzn. o to, aby dalsze efekty tej zmiany miały charakter jednoznacznie pozytywny. Oznacza to zgodność samej zmiany, a także jej efektów zarówno z systemem wartości klienta, jego indywidualnością jak też z charakterem jego pracy i relacji międzyludzkich.
  4. W pełni respektować integralność osób, którym pomagam oraz dążyć do maksymalnego obiektywizmu w moich relacjach z klientami (m.in. z pomocą superwizji). Zachować neutralność światopoglądową – w pełni szanować poglądy polityczne, filozoficzne i religijne klienta, powstrzymując się od jakichkolwiek ingerencji typu „za” lub „przeciw” w stosunku do treści tych poglądów. Jeśli jest to potrzebne, pomagać klientowi pełniej zrozumieć wpływ, jaki własne poglądy tego rodzaju wywierają na wybory życiowe, decyzje, sposób działania, efektywność zawodową i ogólną sytuację życiową oraz uczyć większej samokontroli w tym zakresie.
  5. Oferować tylko tego rodzaju pomoc, w zakresie której zostałem wyszkolony oraz na jaką pozwala mi moje doświadczenie zawodowe. Rozwijać moje techniczne umiejętności w celu stałego podnoszenia standardów prowadzonego przeze mnie coachingu. Udoskonalać i wzbogacać moją wiedzę i umiejętności poprzez nieustanną edukację.
    Szanować fizyczne granice klienta i tworzyć bezpieczne, pełne zaufania środowisko dla jego coachingu.
  6. Być odpowiedzialnym za swój stan psychofizyczny w kontakcie z klientem. Jest to również związane z podejmowaniem pracy z klientem w stanie świadomości wolnym od wpływu środków, które ją zniekształcają (alkohol, narkotyki, środki psychoaktywne itp.). Dbać o swoją psychofizyczną kondycję tak, aby konstruktywnie radzić sobie ze stresem, jaki przynoszą sytuacje pomagania oraz aby utrzymywać wysoką jakość swojej pracy.
  7. Respektować klauzulę poufności, obejmującą zarówno tajemnicę firmy reprezentowanej przez klienta, jak również jego/jej osobistych danych, łącznie z przebiegiem samego coachingu.