Coaching zespołu

Warsztat – 28 godzin

Uczestnicy poznają specyfikę pracy w kontekście coachingu zespołowego zarówno
z perspektywy coacha wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Zdobędą kompetencję samodzielnego planowania i prowadzenia coachingu zespołowego.
Wprowadzeniem do pracy coacha z zespołem jest zrozumienie funkcjonowania grup, istniejących ról oraz zespołu jako głównego realizatora zadań w organizacji.

Przedstawione zostaną techniki i sposób pracy w coachingu zespołowym zarówno w kontekście zwiększenia współpracy w zespole, lepszej komunikacji, zapobiegania destruktywnym konfliktom, jak też ustalania wspólnych celów, efektywnego realizowania zadań oraz skutecznego wdrażania zmian.

1. Grupy i zespoły w organizacji.
2. Fazy powstawania zespołu.
3. Identyfikacja indywidualna z celem zespołu.
4. Zespół jako system.
5. Coaching zespołu – specyfika zjawiska. Modele coachingu zespołowego.
6. Destrukcyjne i konstruktywne role zespołowe.
7. Rola lidera w zespole. Przywództwo a coaching
8. Coaching zespołowy jako metoda modelowania i moderowania pożądanych. zachowań w zespole.
9. Spotkania zespołu – zasady prowadzenia, cele.
10. Integracja zespołu a coaching.
11. Wspólne wartości jako element zwiększający spoistość zespołu.
12. Zwiększanie spójności zespołu poprzez budowanie wizji zespołowej.
13. Coaching zespołu jako narzędzie wsparcia w procesie zmian.
14. Konflikty – zjawisko, typy, dynamika, wskaźniki.
15. Coaching zespołu jako metoda pracy z konfliktem – możliwe zyski.
16. Przeformułowanie konfliktu jako metoda pracy.
17. Coach w roli mediatora.
18. Narzędzia coachingu zespołowego
a. Praca z celem
b. Zasoby zespołu
c. Ograniczenia i ich pokonywanie
d. Uruchamianie kreatywności w zespole (strategia kreatywności Walta Disney’a).
e. Metafora
f. Hierarchia wartości
19. Przeformułowanie jako technika zespołowej pracy z problemem
20. Transfer umiejętności – wzajemne modelowanie kompetencji i umiejętności w zespole.